Home > Chemie > Sek. II > Organische Chemie > Stoffklassen > Alkane

Alkane

Alkane - Alkene - Diene - Alkine - Halogenalkane - Alkohole - Aldehyde - Ketone - Carbonsäuren - Ester - Aromaten - Kunststoffe - Farbstoffe